Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu organizowane są dla dzieci nieodpłatnie zajęcia dodatkowe w formie różnorodnych kół zainteresowań, które prowadzą nauczyciele placówki. W ten sposób możemy stworzyć swoim podopiecznym szansę wyboru aktywności zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, predyspozycjami i zainteresowaniami.
Koło plastyczne „Mali Artyści” prowadzone jest przez mgr Sandrę Krasowiak
Celem tych zajęć jest:
1. odkrywanie i pogłębianie zainteresowań plastycznych
2. otwieranie i uwrażliwianie na piękno natury i dzieła artystycznego
3. dbanie o wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwijanie predyspozycji plastycznych
4. rozwijanie wyobraźni plastycznej
5. otoczenie szczególną opieką i pomocą jednostek uzdolnionych plastycznie.
Koło teatralne „Bajubaj" prowadzone jest przez mgr Angelikę Dobrzyńską i mgr Iwonę Kuchciak
Zajęcia teatralne pozwalają:
1. kształcić i rozwijać umiejętności artystyczne u dzieci
2. rozwijać dziecięce talenty
3. inicjować działania wspomagające rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie
4. na wyrażanie własnej kreatywności
5. kształtować umiejętności współdziałania w zespole
Oferta działań w tym zakresie objęła również rodziców. Na terenie placówki działa Grupa Teatralna Rodziców złożona z rodziców naszych wychowanków. Jej celem jest przygotowanie i wystawienie spektakli (inscenizacji) dla dzieci.
Koło ekologiczne „Mali ekolodzy” prowadzone jest przez mgr Annę Gajdę
Celem tych zajęć jest:
1. kształtowanie własnego „Ja” w harmonii ze środowiskiem, rozumienie że potrzeby życiowe człowiek czerpie ze środowiska,
2. obserwowanie, przeżywanie i ocena przyrody ożywionej i nieożywionej
3. kształtowanie wrażliwości na otaczające nas środowisko,
4. aktywne poznawanie i działanie w środowisku,
5. odkrywanie zależności występujących w środowiskach.
6. uświadomienie, że przyroda jest dla wszystkich,
7. kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,
8. rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody,
9. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
Koło matematyczne prowadzone jest przez mgr Annę Brzezin
Celem tych zajęć:
1. rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej
2. nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej
3. rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu
4. stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy
5. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
6. kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.
Koło origami "Cuda z papieru" prowadzone jest przez mgr Elżbietę Haładaj
Celem tych zajęć:
1. rozwijanie , kształtowanie , odkrywanie talenty , zainteresowań i zdolności dzieci 
2. uczenie dokładności i precyzji manualnej ,
3. rozwijanie inicjatywy dziecka
4. budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły
5. stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
6. budzenie wrażliwości estetycznej, dokładności, precyzji.
Koło wokalno-taneczne "Bajkowe Nutki" prowadzone jest przez mgr Katarzynę Kuligowską
Celem tych zajęć:
1. nabywanie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych,
2. ukazywanie celowości kształtowania estetyki i harmonii ruchu, wyczucia rytmu, wyobraźni twórczej, rozwijania uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno i wdzięk,
3. wyrabianie poczucia rytmu, słuchu, płynności ruchów,
4. rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań,
5. kształcenie sprawności ruchowej dzieci,
6. nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się,
7. rozwijanie poczucia kolektywizmu i odpowiedzialności,
8. budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły,
9. rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności myślenia,
10. nabywanie umiejętności szybkiej orientacji, decyzji, uwagi,
11. nauczanie harmonijnego współdziałania w grupie , podporządkowania się przepisom, samoopanowania.
Zajęcia rytmiczne prowadzone są przez mgr Martę Młynarczyk
Celem tych zajęć jest:
1. Rozwijanie słuchu muzycznego.
2. Kształcenie poczucia rytmu.
3. Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
4. Wdrażanie do umiejętności słuchania muzyki.
5. Kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku.
6. Uwrażliwianie na estetykę ruchu.
7. Rozwijanie aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki.
8. Poznawanie i różnicowanie dźwięków instrumentów muzycznych.
9. Zapoznanie z nazwą, budową i sposobem gry na instrumentach muzycznych.

 W ramach udzielanej przez Przedszkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są z dziećmi zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia z pedagogiem specjalnym i psychologiem.
Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez logopedę mgr Angelikę Dobrzyńską
Zakres zajęć obejmuje:
1. przeprowadzanie badań wstępnych - przesiewowych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci
2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej
3. prowadzenie terapii logopedycznej dzieci:
a) stymulowanie rozwoju mowy
b) wyrobienie i utrwalanie właściwego toru oddechowego
c) rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej
d) rozwijanie, usprawnianie i doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych
e) kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi
f) stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
g) wspomaganie rozwoju kompetencji językowych
h) wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń
i) doskonalenie mowy ukształtowanej
j) wdrażanie do twórczej aktywności słownej
k) profilaktykę wad wymowy
4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i ich rodziców - porad i konsultacji w zakresie stymulowania rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń
5. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli
Konsultacje z rodzicami po wcześniejszym umówieniu się.
Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej prowadzone są przez mgr Annę Gajdę 
Celem zajęć jest:
1. stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości
2. wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania
3. rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej
Konsultacje z rodzicami po wcześniejszym umówieniu się.
Zajęcia z pedagogiem specjalnym prowadzone są przez mgr Elżbietę Haładaj
Celem zajęć jest:
1.Przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących wychowanków, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola.
2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dziecka, rodziców i nauczycieli.
3.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, rodziców i nauczycieli.
4.Wspieranie rozwoju dzieci - rozwijanie ich zdolności i zainteresowań.
5.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym.
6.Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci.
7.Wspieranie wychowawców w działaniach wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego.
8.Współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców, konsultacjach.
9.Opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji.
10.Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą.
Konsultacje z rodzicami po wcześniejszym umówieniu się.
Zajęcia z psychologiem prowadzone są przez psychologa mgr Annę Szmoniewską
Celem tych zajęć jest:
1.Przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących wychowanków, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola.
2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dziecka, rodziców i nauczycieli.
3.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, rodziców i nauczycieli.
4.Wspieranie rozwoju dzieci - rozwijanie ich zdolności i zainteresowań.
5.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym.
6.Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci.
7.Wspieranie wychowawców w działaniach wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego.
8.Współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców, konsultacjach.
9.Opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji.
10.Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą.
Konsultacje z rodzicami po wcześniejszym umówieniu się.
Zajęcia dodatkowe w gr. 5 i 6-latków - nauka gry w szachy w ramach koła zainteresowań oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej (rozwijanie zdolności).- prowadzone są przez mgr Elżbietę Haładaj
Celem zajęć jest:
1. rozwój samodzielnego myślenia i kreatywności dzieci oraz motywacji do samodzielnej pracy;
2. rozwój wyobraźni przestrzennej i pamięci wzrokowej, strategicznego myślenia;
3. zwiększenie umiejętności matematycznych wychowanków, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz pomoc w kształtowaniu ważnych cech osobowości takich jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja;
4.stymulowanie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego poprzez: rozwój zainteresowań, twórczą aktywność, rozwijanie pamięci i uwagi, rozwój myślenia logiczno-wyobrażeniowego, rozwój pozytywnych sfer osobowości, zdrowej rywalizacji.