Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu organizowane są dla dzieci nieodpłatnie zajęcia dodatkowe w formie różnorodnych kół zainteresowań, które prowadzą nauczyciele placówki. W ten sposób możemy stworzyć swoim podopiecznym szansę wyboru aktywności zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, predyspozycjami i zainteresowaniami.

Koło plastyczne „Mali Artyści” prowadzone jest przez mgr Annę Gajdę
Celem tych zajęć jest:
1. odkrywanie i pogłębianie zainteresowań plastycznych
2. otwieranie i uwrażliwianie na piękno natury i dzieła artystycznego
3. dbanie o wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwijanie predyspozycji plastycznych
4. rozwijanie wyobraźni plastycznej
5. otoczenie szczególną opieką i pomocą jednostek uzdolnionych plastycznie.

Koło teatralne „Bajubaj" prowadzone jest przez mgr Agnieszkę Janowską
Zajęcia teatralne pozwalają:
1. kształcić i rozwijać umiejętności artystyczne u dzieci
2. rozwijać dziecięce talenty
3. inicjować działania wspomagające rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie
4. na wyrażanie własnej kreatywności
5. kształtować umiejętności współdziałania w zespole
Oferta działań w tym zakresie objęła również rodziców. Na terenie placówki działa Grupa Teatralna Rodziców złożona z rodziców naszych wychowanków. Jej celem jest przygotowanie i wystawienie spektakli (inscenizacji) dla dzieci.

Koło ekologiczne „Mali ekolodzy” prowadzone jest przez mgr Angelikę Dobrzyńską
Celem tych zajęć jest:
1. kształtowanie własnego „Ja” w harmonii ze środowiskiem, rozumienie że potrzeby życiowe człowiek czerpie ze środowiska,
2. obserwowanie, przeżywanie i ocena przyrody ożywionej i nieożywionej
3. kształtowanie wrażliwości na otaczające nas środowisko,
4. aktywne poznawanie i działanie w środowisku,
5. odkrywanie zależności występujących w środowiskach.
6. uświadomienie, że przyroda jest dla wszystkich,
7. kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,
8. rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody,
9. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Koło matematyczne prowadzone jest przez mgr Annę Brzezin
Celem tych zajęć:
1. rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej
2. nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej
3. rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu
4. stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy
5. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
6. kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

Koło taneczne prowadzone jest przez mgr Katarzynę Kuligowską
Celem tych zajęć jest:
1. rozwijanie dziecięcych uzdolnień
2. zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu
3. kształtowanie zainteresowania różnymi formami tańca,
4. kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
5. kształtowanie poczucia rytmu poprzez stosowanie - różnych technik tanecznych,
6. odkrywanie własnych możliwości twórczych dziecka,
7. doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej,
8. rozwijanie płynności i estetyki ruchu,
9. kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń,
10. udział dzieci z kółka tanecznego w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach, np.: w przedszkolu i w środowisku lokalnym,
11. rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

Koło kulinarne prowadzone jest przez mgr Izabelę Włodarczyk - Wolnowską
Celem tych zajęć jest:
1. stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego,
2. wdrażanie podstaw racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków,
3. czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków,
4. kształcenie zmysłu smaku, zapachu i dotyku podczas przygotowywania i degustacji potraw,
5. uczenie się kulturalnego zachowania przy stole,
6. nauka nakrywania do stołu,
7. zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD,
8 zapoznanie z etapami przygotowywania posiłków
9. wyzwalanie inwencji twórczej w sferze kulinarnej,
10. rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego,
11. wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie poczucia sprawstwa,
12. wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania " kulinarnych przysmaków".

Ponadto nieodpłatnie w formie zajęć dodatkowych proponujemy dzieciom:
Zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej prowadzone przez logopedę mgr Agnieszkę Janowską
Cele profilaktyki logopedycznej w przedszkolu:
1. stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy oraz wspomaganie kompetencji językowych dzieci.
2. wspieranie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
3. budzenie zaciekawienia mową własną, innych dzieci i dorosłych.
4. usprawnianie aparatu mowy poprzez ćwiczenia: artykulacyjne, oddechowe, fonacyjne, słuchowe.
5. rozwijanie umiejętności językowych – prawidłowej i sprawnej komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i leksykalnym, w tym komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.
6. wzbogacanie słownictwa oraz poszerzanie wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości.
7. rozwijanie mowy ekspresywnej, wdrażanie do budowania dłuższych form wypowiedzi oraz twórczej aktywności słownej.
8. stymulowanie mowy i myślenia (rozwijanie logicznego myślenia, koncentracji, uwagi, pamięci).
9. kształcenie słuchu fonematycznego (przygotowanie do nauki czytania i pisania).
10. wczesne wykrywanie ryzyka zaburzeń mowy i wad wymowy u dzieci i podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych.
11. utrwalanie prawidłowej wymowy i wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej mowy.
12. wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny.

W ramach udzielanej przez Przedszkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są z dziećmi zajęcia logopedyczne oraz terapia pedagogiczna.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez logopedę mgr Agnieszkę Janowską
Zakres zajęć obejmuje:
1. przeprowadzanie badań wstępnych - przesiewowych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci
2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej
3. prowadzenie terapii logopedycznej dzieci:
a) stymulowanie rozwoju mowy
b) wyrobienie i utrwalanie właściwego toru oddechowego
c) rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej
d) rozwijanie, usprawnianie i doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych
e) kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi
f) stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
g) wspomaganie rozwoju kompetencji językowych
h) wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń
i) doskonalenie mowy ukształtowanej
j) wdrażanie do twórczej aktywności słownej
k) profilaktykę wad wymowy
4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i ich rodziców - porad i konsultacji w zakresie stymulowania rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń
5. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli

Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej prowadzone są przez mgr Annę Gajdę
Celem zajęć jest:
1. stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości
2. wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania
3. rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej

Zajęcia dodatkowe w gr. 5-6-latków - nauka gry w szachy - prowadzone są przez mgr Elżbietę Haładaj
Celem zajęć jest:
1. rozwijanie wszechstronnego rozwoju dzieci
2. ćwiczenie pamięci
3. rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego oraz logicznego myślenia
4. rozwijanie wyobraźni przestrzennej

Zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzone są przez mgr Izabelę Włodarczyk-Wolnowską
Celem zajęć jest:
1. eliminowanie wad postawy
2. kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
3. zapewnianie wszechstronnego rozwoju fizycznego
4. wykształcenia świadomości odczuwania własnego ciała, czyli znalezienie równowagi między podświadomością a napięciem mięśniowym
5. utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążenie stóp
6. eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady
7. korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu.